Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 129
  • Tổng truy cập 333.406

BÀI TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 XÃ TRIỆU ĐẠI

14:53, Thứ Tư, 31-5-2023

Với mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã, trong năm 2023, UBND xã Triệu Đại đã ban hành các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:

Hoạt động của bộ phận một cửa

Một là, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban hành và chỉ đạo tổ chức kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC của cơ quan với các nội dung nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, của tỉnh theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử xã về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch thực hiện hàng năm và chuyên đề về CCHC. Nhân rộng điển hình các gương điển hình, các mô hình thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

- Gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; có các giải pháp khắc phục những hạn chế giúp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

- Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về CCHC.

Hai là, về cải cách thể chế

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các VBQPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, điều hành và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức của đơn vị.

- Công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chế độ, chính sách của cơ quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tham gia đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng.

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Ba là, về cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung; tham mưu trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương; niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên danh mục TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng các TTHC; đề xuất kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đề xuất cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai, các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu điện tử sẵn có.

- Triển khai Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung hoàn thiện các quy trình TTHC, rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC. Triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của công chức trực tiếp thực hiện TTHC. Tổ chức có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số hóa khi tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Triển khai nhiều biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ cao.

Bốn là, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý.

- Thực hiện hiệu quả vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

  Năm là, cải cách chế độ công vụ

- Cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng chuyển mạnh sang cơ chế phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Triển khai các văn bản pháp luật về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt “ Đề án Văn hóa công vụ”. Triển khai có hiệu quả các văn bản chấn chỉnh đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo theo bộ tiêu chí đánh giá chi tiết: gắn việc đánh giá, xếp loại hàng năm của người đứng đầu, công chức với việc thực hiện CCHC, giải quyết hồ sơ TTHC và kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính.

Sáu là, về cải cách tài chính công

- Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả; thực hiện cơ cấu chi ngân sách nhà nước đảm bảo tỷ trọng chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách và phù hợp với tình hình mới, gắn với việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

-Tăng cường chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định về công khai tài sản, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác thu, chi ngân sách hàng năm.

Bảy là, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị,

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh; hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.

- Duy trì, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số góp phần xây dựng xã thông minh.

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy trình quản lý chất lượng khi có sự thay đổi. Đảm bảo 100% tỷ lệ văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan đơn vị nhằm giảm chi phí hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận các dịch vụ công.

Người viết bài: Đỗ Sỹ Dực – Công chức Địa chính xây dựng

Các tin khác