Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 232
  • Tổng truy cập 352.184

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ TRIỆU ĐẠI GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

7:56, Thứ Năm, 28-7-2022

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước UBND xã Triệu Đại đã ra Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 26/01/2022. Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Triệu Đại giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Người dân tham gia giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa.

Xây dựng nền hành chính xã Triệu Đại ngày càng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt và hiệu quả. Xem công việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển của xã. Đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
        Phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBNND xã được ban hành pháp luật. Trong cải cách thủ tục hành chính là phải nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính bằng cơ chế một cửa, một cửa liên thông bao gồm cả giải quyết thủ tục hành chính không theo địa giới hành chính. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90% trong đó; Mức độ hài lòng và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.
        Hàng quý, hàng năm đánh giá việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, giao ban định kỳ để đánh giá công tác cải cách hành chính nhằm có giải pháp kịp thời đối với các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và định hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo cho phù hợp thực tế.
 

Tác giả bài viết: Võ Duyên

Các tin khác